Slow Cooker Beef Tips and Gravy Recipe


Slow Cooker Beef Tips and Gravy Recipe

Slow Cooker Beef Tips and Gravy Recipe

sluggish Cookër rëd mëät hints änd Grävy is bëst to sërvë to dinnër guësts howëvër ëäsy ënough for ä wëëknight dinnër or äppëtizër rëcipë! Sërvë it ovër noodlës, potätoës or ricë!
i äm hoping you häd ä ëxtrëmëly good Christmäs väcätion! i will’t bëliëvë it’s ovër älrëädy änd thät i’m sincërëly fëëling thë publish-väcätion bluës. thänkfully, wë still hävë Nëw yëär’s ëvë änd Nëw yr’s Däy to look ähëäd to pläying ä fëw down timë änd rëmärkäblë food. I rëcëivëd’t bë pläying äny ädult drinks this 12 months äs I’m änticipäting ä prëcious infänt in lätë spring, howëvër I plän to mäkë up for äll of thësë liquid cäloriës with morë sävory food änd dëssërt! I supposë this sluggish Cookër pork suggëstions änd Grävy might bë trëmëndous dësirë for nëw 12 months’s ëvë dinnër in cäsë you plän on stäying in änd mäking somë thing quick änd simplë thät fëëls fäncy. Thë ëxcëllënt thing äbout this rëcipë is you could hold it wärm in thë crock pot äll night timë änd you mäy älso ëvën ënjoy this äs än äppëtizër!

Prëp timë: 20 mins
Cook timë: 4 hours
Totäl timë: 4 hours 20 mins
Sërvës: 6

Ingrëdiënts
 • 1 täblëspoon olivë oil
 • 1 änd ½ pounds Moyër bëëf chuck or sirloin, cut into lärgë bitë-sizë piëcës
 • 1 tëäspoon sält
 • ½ tëäspoon pëppër
 • 1 mëdium onion, choppëd
 • 6 gärlic clovës, mincëd

Grävy:
 • 1 täblëspoon unsältëd buttër
 • ½ cup äll-purposë flour
 • 4 cups bëëf stock
 • 1 täblëspoon low sodium soy säucë
 • 1 tëäspoon Dijon mustärd
 • 1½ tëäspoons bëëf bouillon
 • 1½ tëäspoons sugär
 • ½ tsp driëd pärslëy
 • ½ tsp päprikä
 • ¼ tsp driëd orëgäno
 • ¼ tsp driëd thymë
 • Frësh choppëd pärslëy, for gärnish

Instructions

Read More in Here The Full Instructions

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel